Általános Szerződési Feltételek

A SZOLGÁLTATÓ:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR rendelet) által előírt kötelezettségek kapcsán a Szeghő- Dental Bt. az alábbi adatvédelmi szabályzatot alkotja.

Szeghő-Dentál Bt. (6500 Baja, Kálvária u 3., Adószám: 20509116-1-03) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

Weboldal látogatási adatok

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amelyek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes oldalak látogatása esetén küldik el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a weboldalon. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a szolgáltató a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőben egy blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy+VP7751 hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1./ Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

A Megbízó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati, szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokat vesz igénybe a Megbízottól. A szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtjuk. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi eseti megbízási szerződés létrejöttére, teljesítésére, és az eseti megbízási szerződésekből eredő igények érvényesítésére.

2./ Az eseti megbízási szerződés létrejötte: 

2.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nyilvános árlista alapján nyújt térítéses fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatásokat, ezért a Megbízott rendelőjében kifüggesztett, nyilvános honlapon (www.szeghodental.hu) is elérhető mindenkor hatályos árlista minősül árajánlatnak. Megbízott írásbeli árajánlatot csak külön kérés esetén ad.

Megbízóval történt közlésétől számított 30 napig köti. Megbízottat a szakmailag indokolt változtatások joga az ajánlati kötöttség tartama alatt is megilleti.

2.2. Az eseti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően az anamnézis lapot aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, illetve amikor Megbízó megrendelését Megbízott, azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja. Az anamnézis lap aláírása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

2.3. A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Megbízottal írásban közölni és azokat a Megbízott csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Megbízott írásban visszaigazolta. 

2.4. Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a Megbízottnak átadni. A Megbízó kezelések megkezdését megelőzően köteles megadni a Megbízottnak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát, vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A Megbízó az anamnézis lap aláírásával és/vagy a jelen ÁSZF aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, illetve a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez hozzájárul. A Megbízott köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak – jelenleg a 1997. évi XLVII. Törvényben foglaltaknak megfelelően – betartani.

 3./ A kezelések megkezdése: 

3.1. Az első konzultáció alkalmával, a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez panoráma röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. 

3.2. Az első konzultáció nem vagy nem minden esetben ingyenes. A röntgenfelvételekért a Megbízott a mindenkor érvényes árlistában rögzített díjakat számít fel. 

3.3. A Megbízó hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Megbízott – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a kezelési terv módosítására. 

4./ A felek jogai és kötelezettségei:

 4.1. Megbízott a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani. A módosításokról és azok okairól a Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, és új kezelési tervet készíteni.

 4.2. Megbízott a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.

 4.3. A kezelések során a Megbízó – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megbízó csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

 4.4. A Szeghő – Dental Fogászati Rendelő fenntartja magának az a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megbízó egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a Megbízónak lejárt tartozása áll fent a Megbízottal szemben.